REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.banknasienia.invicta.pl

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Invicta Management spółka z o.o. , za pośrednictwem serwisu internetowego www.banknasienia.invicta.pl zwanego dalej „Serwisem”.

 1. Definicje

  1. Użytkownik – pełnoletnia osoba korzystająca z Serwisu, która brała udział we wstępnej kwalifikacji do programu dawstwa komórek rozrodczych w Invicta i pozytywnie ją przeszła i na rzecz której Administrator Serwisu świadczy usługi.

  2. Regulamin - regulamin świadczenia usług przez Administratora Serwisu.

  3. Strona Internetowa Serwisu – oznacza stronę internetową www.banknasienia.invicta.pl, poprzez którą Administrator świadczy usługi i prowadzi Serwis Internetowy.

  4. Administrator Serwisu – Invicta Management spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740), ul. Polna 64, tel. 58 58 58 800(dalej jako Invicta).

 2. Postanowienia ogólne

  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią: Regulaminu (akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania) oraz Informacji od administratora danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia procesu kwalifikacji do programu dawstwa komórek rozrodczych.

  2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Dostęp do Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

  2. Do korzystania z Usług konieczne jest zalogowanie się do Serwisu, hasłem i loginem otrzymanym od Invicta po dokonaniu wstępnej kwalifikacji do programu dawstwa komórek rozrodczych.

  3. W przypadku braku hasła konieczne jest skontaktowanie się z Invicta celem jego uzyskania.

  4. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i Usług.

  5. Administrator Serwisu nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw. Dodatkowo Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

  6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania i dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzeniu Użytkowników. Niniejsza regulacja nie ma zastosowania do informacji podawanych przez Użytkownika w ankietach.

  7. Administrator dołoży starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu internetowego za pomocą wszystkich przeglądarek internetowych, typów urządzeń oraz połączeń internetowych, systemów operacyjnych. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na swobodne korzystanie z Serwisu to:

   • Stałe połączenie z Internetem z szybkością transmisji danych > 1 Mbps

   • Obsługa JavaScript

   • Firefox 60.0, Chrome 66.0.3359.170, Internet Explorer 11.431.16299.0, Microsoft Edge 41.16299.402.0 lub wyższa

 4. Usługi

  1. Administrator Serwisu świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następujące usługi nieodpłatne:

   • przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej do programu dawstwa komórek rozrodczych,

   • umożliwienie Użytkownikowi wypełnienia i wysyłania ankiet, podania i uaktualniania informacji niezbędnych w procesie leczenia.

  2. Serwis umożliwia bieżący kontakt Invicta z Użytkownikiem, poprzez np. przesyłanie dokumentów do uzupełnienia. Informacja o takim zdarzeniu jest przesyłana Użytkownikowi na adres mailowy.

 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

  2. Całkowitą i wyłączna odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzonych do Serwisu danych ponosi Użytkownik.

  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Administratora.

  5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

  6. Użytkownik ma świadomość, że dane podawane w ankietach są wykorzystywane w procesie medycznym i są przenoszone do tworzonej Użytkownikowi kartoteki medycznej w Invicta. Podane dane stają się częścią dokumentacji medycznej.

 6. Odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów.

  2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.

  3. Administrator Serwisu przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

 7. Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa (w tym m.in. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, Strony internetowej serwisu, logotypy, dokumenty, teksty, grafika, układ serwisu, zdjęcia) są własnością Administratora Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  2. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.

  3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora Serwisu.

 8. Ochrona prywatności

  1. Udzielenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne.

  2. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Więcej informacji na ten temat, zawiera Polityka Prywatności, zawierająca m.in. informacje dotyczące plików cookies oraz Informacja od administratora danych osobowych.

  3. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.

  4. Dane statystyczne zgromadzone przez Administratora Serwisu mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez www.euroeggbank.eu.

 9. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora Serwisu.

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora serwisu.

  4. Decyzja Administratora Serwisu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 10. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.

  2. W sprawach nieuregulowane Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu, a prawem właściwym dla rozstrzygania potencjalnych sporów jest prawo polskie.

  4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu jest traktowane jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

  5. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie.

  6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Przetwarzanie żądania.
Trwa przetwarzanie żądania. Proszę czekać.