Działając jako administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz RODO.

1. Administratorem danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o., Invicta spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740), ul. Polna 64, tel. 58 58 58 800.

2. Dane inspektora ochrony danych: daneosobowe@invicta.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a i h RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kwalifikacji od programu dawstwa komórek rozrodczych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

6. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej określony przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

8. Administrator informuje, że:

  • ma Pani / Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania prosimy zgłaszać bezpośrednio w Klinice lub mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl

  • dane: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznym lub psychicznym zdrowia, w tym dane genetyczne stają się częścią dokumentacji medycznej i nie mogą być przez Administratora usunięte.

  • ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak wraz z wysłaniem ankiety kwalifikacyjnej podane przez Panią / Pana dane stają częścią dokumentacji medycznej. Niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesu. Niepodanie przez Panią/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu może utrudnić przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących organizacji procesu leczenia.

10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie żądania.
Trwa przetwarzanie żądania. Proszę czekać.